22 Apr 2015

Shareholders of Singha Estate approved investment in Nirvana Development Co.,Ltd. and approved issuance of newly issued ordinary shares

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้อนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนในบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสัดส่วนหุ้นในเนอวานาที่จะขายให้แก่บริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจการกับเนอวานา ถือเป็นก้าวแรกที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์หลายด้านจากการร่วมกิจการในครั้งนี้ เช่น การเพิ่มรายได้ให้กับสิงห์ เอสเตท ในทันที การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว จากการทำงานร่วมกันของทีมงานที่แข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย การทำการตลาดร่วมกัน ความสามารถในการต่อรองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการช่วยลดต้นทุนทางการเงินในระยะยาว และนับเป็นการต่อยอดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบของบริษัทฯ ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่จะนำมาคืนเงินกู้ยืมธนาคาร เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

Follow Us