SINGHA ESTATE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับสากล ที่มุ่งสร้างความหลากหลายของธุรกิจและพัฒนาโครงการพร้อมการบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์
ที่น่าจดจำรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รับผิดชอบต่อสังคม
บนหลักธรรมภิบาล ภาตใต้แนวคิด SUSTAINABLE DIVERSITY

OUR VISION

ENTRUSTED AND VALUE ENRICHER

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ความแตกต่างที่ลงตัว สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับคนทุกวัยในทุก ๆ วันของชีวิต
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ความแตกต่างที่ลงตัว สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับคนทุกวัยในทุก ๆ วันของชีวิต
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate

ธุรกิจโรงแรม

เติมเต็มความสุขให้ชีวิต ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างในทุกฤดูกาล พร้อมสร้างสมดุลที่ยั่งยืนให้ธรรมชาติ
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

ก้าวสู่สังคมคุณภาพที่พร้อมรองรับทุกความต้องการ สำหรับทุกช่วงเวลา เพื่อชีวิตที่สมดุล
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

ต่อยอดความสำเร็จด้วยบริการที่หลากหลายvเพื่อสร้างสมดุลให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate
Singha Estate

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
โรงแรม และนิคมอุตสาหกรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเหนือระดับเพื่อส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่าให้ลูกค้าพรอ้มยึด มั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดทั้งชุมชุน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Management message

 • Singha Estate
  ดร.ชญานิน เทพาคํา
  ประธานกรรมการบริหาร
 • Singha Estate
  นายปีติพงศ์
  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
  ประธานกรรมการ
 • Singha Estate
  นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมี 2 กุญแจสำคัญคือ
การเพิ่มการกระจายตัวทางธุรกิจ และการให้น้ำหนักในการขยายการลงทุนในธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็ว

Corporate Strategy

 • สร้างสมดุลพอร์ตธุรกิจ

  ลงทุนต่อยอดธุรกิจท้งั ในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ปรับสัดส่วนธุรกิจอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความมั่นคงทางรายได้ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • มูลค่าเพิ่มจากธุรกิจที่หลากหลาย

  ผสานความร่วมมือระหว่างธุรกิจในเครือ ผนึกกำลังพันธมิตรที่เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ เสริมแกร่งกันและกันในทุกมิติ สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่าง ขยายโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตร่วมกันในระยะยาว

 • ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

  ใส่ใจในทุกรายละเอียด รังสรรค์คุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำให้กับลูกค้าของสิงห์ เอสเตท

 • แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ความยั่งยืน

  สร้าง Green Roadmap ในทุกกระบวนการของทุกธุรกิจ เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2573

Awards &
CERTIFICATES

เราจะมุ่งมั่นสร้างโครงการที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อความสุขให้กับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในโครงการ รวมถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนและสมดุล