การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อรักษาความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการอนุรักษ์ ป้องกัน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบทางธุรกิจทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Circular Economy)


  • ลดขยะจากการก่อสร้างจากโครงการที่พักอาศัย
  • เข้าร่วมโครงการรีไซเคิลหัวเสาเข็มกับพันธมิตร เพื่อลดการนำขยะก่อสร้างสู่หลุมฝังกลบ
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (CECI)
 • โครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ของโรงแรม

  • การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตตามบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red List) จำนวน 27 ชนิด ในโครงการ Crossroad
  • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ในโครงการ Crossroads
  • โครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลในป่าโกงกาง
 • Net Zero Pathway

  • การติดตั้งโซลาเซลล์ ขนาด 3,000+ กิโลวัตต์ ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
  • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) ขนาด 400 เมกะวัตต์ ที่นิคมอุตสาหกรรมอ่างทอง

Environmental stewardship
Our projects

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบนบก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลรักษาพื้นที่ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนบก โดยดำเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmonious coexistence) มุ่งมั่นที่จะรักษาสินทรัพย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity asset) ผ่านนโยบายการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท ที่กำหนดให้ทุกพื้นที่ภายใต้การพัฒนาและดำเนินธุรกิจ ต้องมีการสำรวจและประเมินความสมบูรณ์ และวางแผนการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีความสมดุล
Singha Estate
โครงการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในทุกกลุ่มธุรกิจ “โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิม” (Group Hashtag
Singha Estate
เพิ่มพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอน
Singha Estate
สร้างจิตสำนึกในการทำธุรกิจ เพื่อรักษาความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบนบก มีผลต่อเนื่องมายังความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการต่างๆ ในพื้นที่การดำเนินธุรกิจและพื้นที่ข้างเคียง ครอบคลุมทั้งพื้นที่เกาะและชายฝั่ง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูง เพื่อนำข้อมูล ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในคุณค่าที่จะส่งมอบต่อไปถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียตลอดขั้นตอนในการเริ่มดำเนินธุรกิจ
Singha Estate
โครงการ SeaYouTomorrow อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก กลุ่มปลาฉลามกบ
45ตัว และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว
11ตัว
บริเวณเกาะหมา จังหวัดกระบี่
Singha Estate
สนับสนุนโครงการพีพีโมเดล ร่วมกับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ส่งมอบทุ่นไข่ปลาและเชือกใยยักษ์
600เมตร
Singha Estate
โครงการใช้ประโยชน์ทะเลอย่างยั่งยืน (Building Big, Protecting Small) ดูแลรักษาแนวปะการังให้คงอยู่และเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นพื้นที่รวม
5,736 ตารางเมตร

Net Zero Pathway

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลงร้อยละ 40 ตามข้อตกลงปารีส (COP21) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 พร้อมเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ให้สำเร็จภายในปี 2050 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Singha Estate
เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจโรงแรม กำลังการผลิตรวม
2.572 เมกะวัตต์
Singha Estate
เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย กำลังการผลิตรวม
558.6กิโลวัตต์
Singha Estate
สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่มีแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ กำลังการผลิต
400เมกะวัตต์

การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และวัสดุเหลือใช้

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากขยะ ของเสียและวัสดุเหลือใช้ ทั้งจากการก่อสร้างและจากการดำเนินงานในทุกธุรกิจ เพื่อไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล “Zero-waste to Ocean” โดยใช้แนวทางบริหารจัดการ 4Rs: Rethink, Reduce, Reuse, Recycle โดยเฉพาะการลดของเสียประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมทั้งวางแผนการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดวงจรชีวิตของวัสดุ สนับสนุนการใช้วัสดุซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้มีการแยกขยะอย่างถูกวิธีร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมา ส่วนธุรกิจโรงแรมจะมุ่งเน้นในการลดปริมาณขยะอาหาร และการเป็นโรงแรมปลอดการใช้พลาสติก
Singha Estate
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ลดขยะจากการก่อสร้างได้กว่า
49,047 กิโลกรัม
Singha Estate
โครงการ Waste to Wealth เพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้
Singha Estate
ร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก "PARLEY"