ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในเรื่องจรรณยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนต้องเปิดเผยชื่อและแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

หัวข้อที่ร้องเรียน*

แนบไฟล์เพื่อประกอบการร้องเรียน (รูปภาพ / คลิปวิดีโอ)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศความเป็นส่วนตัว รวมถึงการเพิกถอนความยินยอมหรือยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

ช่องทางการ
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Singha Estate
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900