ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Singha Estate
S.IF. เป็นผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท ด้านธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจบริการนวัตกรรมอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและสังคม พร้อมทั้งโอกาสทางการลงทุน เพิ่มศักยภาพ และความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ลูกค้า
Singha Estate

Explore our business

 • Singha Estate
  Industrial
  Estate
 • Singha Estate
  Engineering
  Solution
 • Singha Estate
  Quick EV

สิงห์ เอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
Singha Estate

Awards
and
CERTIFICATES

Thailand Social Award 2020
เราจะมุ่งมั่นสร้างโครงการที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อความสุขให้กับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในโครงการ รวมถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนและสมดุล