การสร้างคุณค่าสู่สังคม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคน (เชื้อชาติ เพศ Unversal Design)
 • S-District

  • S-District ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่สร้างรายได้ให้ผู้คน (ตลาดนัดซันพลาซา ตลาดเก่าแก่และเป็นที่นิยมให้คนทำงานและผู้คนในพื้นที่
  • Green Space พื้นที่ส่วนกลาง และ Public Co-Working Space (รวมข้อมูลพื้นที่ในแต่ละอาคาร)
  • การออกแบบโครงการ แบบ Universal Design
  • นวัตกรรมเพื่ออากาศที่สะอาดในที่พักอาศัย และลดการใช้พลังงาน “S-Air” ได้รับการรางวัล Product Innovation Awards นำไปใช้ในโครงการ THE EXTRO Phayathai-Rangnam
 • การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

  • การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยธุรกิจโรงแรม จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายในพื้นที่มาใช้เป็นส่วนในการให้บนิการแก่ลูกค้า รวมมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท
  • การจ้างงานคนในพื้นที่ ในปี 2565 อัตราส่วนร้อยละ 60.94
  • นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ S-Angthong ส่งเสริมรายได้เกษตรกรในชุมชน
 • BOCCIA TRAINING CENTER

  • การออกแบบและก่อสร้าง “อาคารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย (Boccia Training Center)”

Enriching Society
Our projects

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ของโครงการ ผ่านการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภายในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงยังให้ความสำคัญกับประเด็นทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพพนักงานและชุมชนให้เติบโตในเส้นทางอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุและประเด็นด้านอาชีวอนามัยจากการทำงานเป็น “ศูนย์” ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
Singha Estate
นวัตกรรมเพื่ออากาศที่สะอาดในที่พักอาศัยและลดการใช้พลังงาน “S-Air”
Singha Estate
โครงการซันทาวเวอร์ส และโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้รับรางวัล BSA Building Safety Awards 2022
Singha Estate
ประกาศ 1 นโยบาย และ 4 คู่มือ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
Singha Estate
ผลการประเมิน EOS Score ของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 75 %

การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ดำเนินกิจการของธุรกิจโรงแรมที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการฝึกอบรมทักษะ และการจ้างงานคนในพื้นที่ สร้างความเติบโตภายในชุมชนและประเทศนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริหารภายในท้องถิ่น เพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ ช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำมาพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของธุรกิจในพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ลูกค้า
Singha Estate
ธุรกิจโรงแรม มีการจ้างงานคนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ
60.94%
Singha Estate
สร้างรายได้ให้ชุมชนเรือหางยาว จากการให้บริการเรือหางยาวแก่นักท่องเที่ยวของโรงแรม
Singha Estate
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ โดยธุรกิจโรงแรม จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายในพื้นที่มาใช้เป็นส่วนในการให้บนิการแก่ลูกค้า รวมมูลค่ากว่า
65ล้านบาท

อาคารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

จากเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบาง บริษัทฯ ได้สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย (CPSAT) โดยเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการก่อสร้าง “อาคารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย (Boccia Training Center)” โดยใช้แนวคิด Universal Design ร่วมกับการสนับสนุนจากพันธมิตรภายในห่วงโซ่ธุรกิจ จนอาคารแล้วเสร็จในปี 2564