Concepts in Action

Singha Estate

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลรักษาพื้นที่ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนบก โดยดำเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmonious coexistence) มุ่งมั่นที่จะรักษาสินทรัพย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity asset) ผ่านนโยบายการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท ที่กำหนดให้ทุกพื้นที่ภายใต้การพัฒนาและดำเนินธุรกิจ ต้องมีการสำรวจและประเมินความสมบูรณ์ และวางแผนการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีความสมดุล ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่โดยรอบ ลดผลกระทบจากการดำเนินการให้น้อยที่สุด พร้อมสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่สามารถฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  • พื้นที่สีเขียวในโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส พัฒนาการ รวมทั้งหมด 3,100 ตารางเมตร (คิดเป็น 9.53 ตารางเมตร / คน)
  • พื้นที่สีเขียวในโครงการ ศิรนินทร์ เรสซิเดนเซส พัฒนาการ รวมทั้งหมด 3,772 ตารางเมตร (คิดเป็น 25 ตารางเมตร / คน)
  • พื้นที่สีเขียวในโครงการ เอส โอเอซิส รวมทั้งหมด 2,200 ตารางเมตร
  • โครงการปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว ตั้งเป้าพื้นที่ 1,000,000 ตารางเมตร ภายในปี
  • เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ในทุกพื้นที่พัฒนาโครงการ
  • ผลสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 200 ชนิด
  • ผลสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 292 ชนิด


โครงการปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว พื้นที่ป่า 1,000,000 ตารางเมตร
บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ One For One โดยตั้งเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่ 1,000,000 ตารางเมตร ภายในปี 2030 ซึ่งมีขนาดเทียบเท่าพื้นที่ที่บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2030 ทั้งนี้ โครงการนี้ จะดำเนินการปลูกป่าทั้งหมดใน 3 พื้นที่ป่า ได้แก่ ป่าต้นน้ำ ป่าในเมือง และป่าชายเลน โดยในปีที่ผ่านมาได้เริ่มปลูกไปแล้วกว่า 470 ต้น โดยร่วมกับสิงห์ปาร์ค เชียงราย ชุมชน และคู่ค้าธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
สิงห์ เอสเตท เชื่อว่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกได้ดีที่สุด นั่นคือ “การดูดซับโดยธรรมชาติ” และการดูดซับโดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้และมีประสิทธิภาพ ต้องมี “ต้นไม้” เนื่องจากต้นไม้สามารถช่วยดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ และเพิ่มความชื้นในบรรยากาศจากการปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศได้ ดังนั้น สิงห์ เอสเตท จึงให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาต้นไม้ในทุกโครงการไว้ให้ได้มากที่สุดและจัดทำ “โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันสามารถเก็บต้นไม้ใหญ่แล้วร้อยละ 63 (จำนวน 7 โครงการ จาก 11 โครงการก่อสร้าง) รวมทั้งหมด 33 ต้น

โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการการประชุมสมัชชาภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ UN Convention on Biological Diversity (CBD COP15) ที่ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่คุ้มครอง พื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 บริษัทฯ จึงมีแนวทางดำเนินการให้สอดคล้อง โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) และมูลนิธิโลกสีเขียว เริ่มต้นสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ได้แก่ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย และสิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยนำข้อมูลความรู้ มาพัฒนาเป็นสื่อที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกค้า และบุคคลที่สนใจ

Former actions

    1 / 0